VF Plus verwelkom ontwerpbeleid vir die erkenning van verskillende soorte hoër onderwysinstellings

2022-08-10
Dr. Wynand Boshoff

Die minister van hoër onderwys, wetenskap en innovasie, dr. Blade Nzimande, het 'n voorgestelde beleid vir openbare kommentaar bekendgestel wat belangrike verbeterings kan inlui.

Die belangrikste hiervan is dat die benaming "universiteit" voortaan nie meer tot openbare hoër onderwysinstellings beperk sal word nie. Private instellings wat kwalifiseer, sal ook dié term kan gebruik.

Ingevolge die voorgestelde beleid sal daar voortaan hoër onderwysinstellings, universiteitskolleges en universiteite wees.

Indien sulke instellings privaat besit en befonds word, moet die woord "private" deel van die naam uitmaak. Verder sal dit gelyke bevoegdhede hê en aan gelyke maatstawwe gemeet word.

Hoër onderwysinstellings sal 'n beperkte fokus hê, byvoorbeeld landbou of verpleging. Dit kan selfs gebeur dat voormalige onderwyskolleges, wat tans fakulteite van universiteite is, weer as onafhanklike onderwyskolleges kan optree. Hier is die fokus op onderwys, nie navorsing nie.

Universiteitskolleges is instellings wat van voorneme is om universiteite te word. Enige instelling wat as universiteit wil registreer, sal eers 'n tyd lank as universiteitskollege, onder die vleuels van 'n gevestigde universiteit optree.

Wanneer bestuurs- en akademiese stelsels genoegsaam ontwikkel is, kan tot universiteitstatus oorgegaan word.

Kampusse van bestaande universiteite mag ook as universiteitskolleges registreer, met die oog op die verwerwing van selfstandige universiteitstatus. Dit is hoogs denkbaar dat die Potchefstroomse kampus van die Noordwes Universiteit so 'n roete kan volg.

Universiteite moet op navorsing fokus en 'n vasgestelde persentasie nagraadse kwalifikasies aanbied.

Korter kursusse word toegelaat, maar slegs tot beperkte mate. Internasionale akademiese aktiwiteit en gemeenskapsbetrokkenheid word vereis.

Die onderskeid tussen universiteite van tegnologie, komprehensiewe of omvattende universiteite en navorsingsuniversiteite bly voortbestaan.

Die universiteitsektor in Suid-Afrika beslaan 'n wye spektrum van bestuursvermoë en akademiese voortreflikheid. Verder mag slegs openbare instellings hulself tans universiteite noem en professorate toeken.

Dit beteken dat 'n swakker openbare instelling op die oog af hoër status as 'n voortreflike private instelling kan geniet. Dit sal nou verander indien die beleid aanvaar word.

Die VF Plus is in beginsel positief oor die voorgestelde beleid. Die party is reeds in gesprek met rolspelers om oor voorbehoude en vrae rakende die besonderhede daarvan te besin.

Die party moedig alle belanghebbendes aan om die voorgestelde beleid deur te werk en aan die openbare deelnameproses deel te neem.

DrWynandBoshoffHoërOnderwys

Het jy dit interessant gevind? Deel dit!