2016 Munisipale Verkiesings

Is ek geregistreer?

Met ‘n munisipale verkiesing mag jy slegs stem waar jy geregistreer is en moet jy by die korrekte stempunt wat in die stemdistrik waarin jy woon val, geregistreer wees.

Maak seker dat jy korrek geregistreer is.

Tik jou ID-nommer in:

* Jou persoonlike inligting sal met vertroulikheid hanteer word