Is ek geregistreer?

Maak seker dat jy by die regte stempunt geregistreer is om te mag stem.

Tik jou ID-nommer in:

* Jou persoonlike besonderhede word nie gestoor of verwerk nie, maar vir die uitsluitlike doel gebruik om jou registrasiestatus met die VF Plus-kandidatedatabasis te koppel.