Is ek geregistreer?

Maak seker dat jy by die regte stempunt geregistreer is om te mag stem.

Tik jou ID-nommer in:

* Jou persoonlike inligting sal met vertroulikheid hanteer word