VF Plus-verkiesingsmanifes vir die Wes-Kaap

2014-04-15
Die Redaksie

Die Vryheidsfront Plus (VF+) verteenwoordig onbeskaamd die belange van alle Afrikaanssprekendes, konserwatiewe Engelssprekendes en die verskeidenheid Bruin- en ander minderheidsgemeenskappe om saam in die Wes-Kaap tot sy reg te laat kom gebaseer op die regte van minderhede soos vervat in die Verenigde Nasies se Menseregte Kommissie se Deklarasie oor Minderheidsregte (1992).

Net soos die VF+ hom beywer om saam met ander partye die ANC op nasionale vlak onder 50% te kry, net so beywer die VF+ hom om in die Wes-Kaap die proporsionele kiesstelsel tot sy reg te laat kom, koalisie-politiek af te dwing om VF+ eise, strewes en beleidstandpunte op die agenda te kry en so saam met ander partye die ANC uit te hou.

Die VF+ beywer hom dus vir:

 • Outonomie vir die Wes-Kaap met behoorlike magte en bevoegdhede ten einde na die belange van sy inwoners om te sien en nie as verlengstuk van die nasionale regering te opereer nie;
 • Behoorlike delegasie van magte en bevoegdhede deur die Kaapstad-metro aan subrade ten einde plaaslike regering maksimaal terug te plaas in die hande van Blouberg, Oostenberg, Tygerberg, Helderberg en Suid Skiereiland, Mitchellsplein, Delft, Atlantis en Kaapstad self, met opgegradeerde status en begrotingsbeheer aan plaaslike subraad-bestuurders;
 • Net so moet kleiner dorpe in die platteland se status en identiteit herstel word vir maksimale selfbeskikking, ekonomiese verspreiding, ontwikkeling en werkskepping;
 • Innoverende denke is nodig om ordelike verstedeliking te verseker ten einde die ekologiese-, omgewings- en rivier besoedelingprobleme die hoof te bied veroorsaak deur die massas plakkerskampe op plekke waar hulle nie hoort nie. Goeie voorbeelde is stede soos Mitchellsplein en Khayalitsha wat geskep behoort te word op die basis van erf- en diens-skemas ten einde die massale agterstand in formele behuising as grondslag uit te wis;
 • Die agteruitgang van Afrikaanse skole vir 70% van die Wes-Kaap se bevolking verg dringend aandag en die VF+ eis die aanstelling van ‘n Provinsiale Minister van Onderwys wat Afrikaans magtig is;
 • Misdaad, straat-protes-politiek, onordelike betogings en onsekerheid oor kragvoorsiening moet plek maak vir werkskeppende kapitale belegging wat ekonomiese groei en ontwikkeling in die hand kan werk;
 • ‘n Taakmag wat die privaatsektor insluit moet op die been gebring word ten einde wetsgehoorsame besighede, inwoners en besoekers teen straat-barbare en onwettige protes en saakbeskadiging te beskerm;
 • Die privaatsektor moet betrek word om streekontwikkelingsadvies-komitees in wisselwerking met provinsiale- en staats- owerhede daar te stel ten einde die potensiaal en waardetoevoegings-geleenthede in elke uithoek van die Wes-Kaap te identifiseer;
 • Daar moet dringend gekyk word na die moontlikheid van vryhandelsgebiede in plekke met hawens soos Saldanha en Mosselbaai ten einde ekonomiese ontwikkeling oor die Wes-Kaap te versprei en om internasionale status vir die George-lughawe te bekom in belang van toerisme in die Suid-Kaap;
 • Landbou moet ten alle koste beskerm en uitgebou word as verdieners van buitelandse valuta, werkskepping en voedselsekerheid. Daar is staats- en provinsiale grond wat aangewend kan word vir die permanente vestiging van agtergeblewe gemeenskappe;
 • Die lot van die bestaansvissergemeenskap as een van die ekonomies belangrike minderheidsgroepe se frustrasie met die toekenning van visregte verdien prioriteitsaandag; en
 • Ons paaie-toevoer na sentrale Kaapstad en alle dienspaaie in die platteland verg dringend aandag met ‘n meer bekostigbare geïntegreerde openbare vervoerstelsel vir die metro in die besonder terwyl weerstand teen die tol van hierdie hoofroetes ‘n prioriteit sal bly.

 

Die vloedgolf van belangstelling en ondersteuning loop soos ‘n refrein:

‘Hierdie keer stem ons VF+’

 

Navrae: Andre Fourie

083 441 9262